SNIKEYbox

REGULAMIN SERWISU www.snikeybox.pl

(dalej „Regulamin”)

1. Postanowienia ogólne

1) Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego na stronie www.snikeybox.pl jak i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę Wirtualny Konsjerż sp. z o.o.

2) Administratorem Serwisu jest Wirtualny Konsjerż sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy Al. Warszawskiej 227b, 39-400 Tarnobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000684478, o kapitale zakładowym 10.000 (dziesięć tysięcy 00/00) złotych, o numerze NIP 8672243492 i numerze REGON 367638830 [zwanej dalej SNIKEYbox].

3) Aktualna treść Regulaminu jest dostępna po kliknięciu w link „Regulamin” w stopce strony snikeybox.pl. W stopce strony znajdują się również odnośniki do Polityki prywatności Serwisu.

2. Definicje

1) Serwis – serwis WWW dostępny w pod adresem www.snikeybox.pl, którego administratorem jest firma Wirtualny Konsjerż Sp. z o.o.;

2) Sprzęt – urządzenia posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z Usługi;

3) Treści – materiały tekstowe i wizualne dostępne w Serwisie, udostępniane na żądanie Użytkownika;

4) Umowa – umowa zawarta między Użytkownikiem a Administratorem, o treści określonej w Regulaminie;

5) Usługa – bezpłatna usługa świadczona w Serwisie przez Administratora na rzecz Użytkownika na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającą na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Treści bez jednoczesnej obecności stron;

6) Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Usługi.

3. Postanowienia ogólne o świadczeniu usług drogą elektroniczną

1) Rozpoczęcie korzystania z Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem przez Użytkownika Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2) Umowa między Serwisem a Użytkownikiem zostaje zawarta z momentem wyświetlenia przez Użytkownika Serwisu, na czas korzystania z Serwisu.

3) Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zakończenia korzystania z Usług jak i rozwiązania Umowy.

4) Użytkownik może odtwarzać Treści nieograniczoną ilość razy na różnego rodzaju Sprzęcie spełniającym wymagania techniczne Serwisu.

4. Warunki korzystania z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną

1) W ramach Usługi Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści, które stanowią utwory podlegające ochronie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2) Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Usługi na użytek osobisty lub w ramach prowadzonej lub reprezentowanej przez niego działalności gospodarczej. Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do Treści, w szczególności praw do kopiowania w całości lub części, wprowadzania zmian, przesyłania, dalszego udostępniania w sieci Internet, jak i prezentowania lub wykorzystywania Treści w celach komercyjnych.

3) Podczas świadczenia Usług mogą wystąpić okresowe techniczne przerwy w ich dostępności. Przerwy mogą być powodowane prowadzeniem prac konserwacyjnych lub technicznych. W przypadku przerw w dostępności Usług spowodowanych awarią Administrator dokłada wszelkich starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.

5. Przetwarzanie danych osobowych

1) Dane osobowe Użytkowników, którzy złożą reklamację lub skorzystają z formularza kontaktowego są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na zasadach opisanych w Polityce prywatności [https://www.snikeybox.pl/polityka-prywatnosc].

6. Postanowienia końcowe

1) Regulamin może podlegać zmianom, w przypadku zmiany stanu prawnego lub warunków świadczenia Usług przez Administratora.

2) W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu uprawniony jest do rozwiązania Umowy w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

3) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

4) Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu pod adresem nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Użytkownika, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.